ONLYOFFICE – jen od DENEVY

Už vás nebaví nehorázně rostoucí ceny vajec, benzinu nebo softwarových služeb?

Rozumíme vám.

S vajíčky ani benzínem vám bohužel nepomůžeme, ale máme řešení pro softwarové služby. Pokud právě hledáte plně vybavený kancelářský balík s obrovským množstvím funkcí, s integrací open-source nástrojů a doživotní licencí za zlomek ceny podobných "velkých" produktů, odpovědí je ONLYOFFICE.Zcela nový přístup

Všichni jsme si asi už zvykli na hlavní řady produktů kancelářského softwaru pro firmy, ale největší neznamená vždy nejlepší. V porovnání s největšími konkurenty jako jsou MS Office online, Google Docs nebo Adobe Acrobat, nabízí ONLYOFFICE tyto výhody, které nikde jinde nenajdete:

Žádné zádrhele. ONLYOFFICE nabízí nejvyšší kompatibilitu se soubory Microsoft Office: DOCX, XLSX a PPTX a všechny ostatní oblíbené formáty souborů, jako jsou ODT, RTF, DOC, TXT, ODS, CSV, ODP, XLS, PPT, HTML, EPUB, XPS atd.

Plná dostupnost. Můžete pracovat online z libovolného prohlížeče a operačního systému, upravovat dokumenty offline pomocí bezplatných desktopových aplikací pro Windows, Linux a macOS a také používat mobilní aplikace pro Android a iOS.

Bezproblémová spolupráce. Režimy společné editace na úrovni znaků a odstavců, prohlížení a sledování změn, historie verzí, komentáře a zmínky, vestavěný chat, plug-iny pro audio a videohovory, to vše ošetřené flexibilním systémem oprávnění.

Absolutní zabezpečení dat. Produkty ONLYOFFICE lze nasadit na váš vlastní server, takže všechna data zůstávají zcela ve vaší firmě. Navíc je k dispozici možnost vytvářet a upravovat soubory ve stále šifrované podobě.

Nedrží vás v pasti. ONLYOFFICE vás neuzavírá do svého ekosystému spolupráce. Naopak - můžete si sami vybrat, jak budete online editory používat: společně s ONLYOFFICE Workspace, v rámci jakékoli služby sync&share nebo ECM jako je Nextcloud, Alfresco, Confluence, Seafile atd., nebo ho můžete integrovat do řešení, které sami vytváříte.

První kancelářský nástroj, který si oblíbili i vývojáři

ONLYOFFICE je mimořádně všestranný, otevřený a transparentní. Díky těmto vlastnostem se brzy stal velmi oblíbeným nástrojem vývojářů. Nástroj jim nabízí speciálně navržené funkce jako je Docs Developer, API pro konverzi souborů, SDK pro pokročilé zpracování dokumentů a další. Takže ať už jste projektový manager, testingový manager nebo vyvíjíte aplikace, bude tento nástroj pro vás ideální.

Nezáleží na tom, jaký programovací jazyk používáte, ONLYOFFICE poskytuje připravené ukázky integrace online editoru a komponenty pro populární frontendové frameworky.

Bez ohledu na to, jaký model nasazení používáte, můžete integrovat ONLYOFFICE Docs Developer do svého SaaS nebo on-premise řešení.

ONLYOFFICE také nabízí převod dokumentů do formátů Markdown nebo HTML.

Když jste dočetli až sem, máte už jistě docela dobrou představu o tom, proč jsme se rozhodli stát se partnery společnosti ONLYOFFICE - jejich produkt se nám líbí a věříme, že vám se bude líbit také.


Co je ONLYOFFICE

ONLYOFFICE je kompletní cloudový i on-premise kancelářský balík pro bezpečnou týmovou spolupráci a díky široké škále funkcí a mimořádně nízké ceně může být ideální volbou pro tvorbu a správu dokumentů na všech úrovních. Mohou jej používat jednotlivci, malé a začínající firmy, ale i velké korporátní podniky. Služba je dostupná na webu, počítači i mobilním telefonu, což zajišťuje nepřetržitou dostupnost všech důležitých dokumentů.

Zaměřuje se na integraci plug-inů, nástrojů a funkcí s otevřeným zdrojovým kódem, má komunitní verzi, zdrojový kód je jako open-source volně dostupný na GitHubu pro plnou transparentnost a otevřenost novým funkcím.

Začněte již dnes se svým novým kancelářským pomocníkem!

Pokud byste se o ONLYOFFICE chtěli dozvědět více, nebo si s námi chcete rovnou domluvit schůzku s prezentací produktu, dejte nám vědět na sales@denevy.eu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ONLYOFFICE only from DENEVY

Tired of the outrageously growing prices for eggs, gasoline or software services? We hear you.

We can't really help you with eggs or gas, but we do have a solution for software services. If you're looking for a fully-equipped office suite with an enormous number of features, with integration of open- source tools, and a lifetime license for a fraction of price of similar “big shot” products, the answer is ONLYOFFICE.A whole new approach

We're all used to the mainstream office business suite products, but the biggest doesn't always mean the best. Compared to its largest competitors such as MS Office online, Google Docs or Adobe Acrobat,ONLYOFFICE offers the following perks you won't find anywhere else:

No hiccups. ONLYOFFICE offers the highest compatibility with Microsoft Office files: DOCX, XLSX, and PPTX, and all the other most popular file formats such as such as ODT, RTF, DOC, TXT, ODS, CSV, ODP, XLS, PPT, HTML, EPUB, XPS, etc.

Full availability. You can work online from any browser and OS, edit docs offline with the free desktop apps for Windows, Linux, and macOS, as well as use free mobile apps for Android and iOS

Seamless co-working. Character- and paragraph-level co-editing modes, review and track changes, version history, comments and mentions, built-in chat, plugins for audio and video calls, all guarded by a flexible permission system

Absolute data security. Open-source ONLYOFFICE solutions can be deployed on your own server so that all the data remains completely in-house. Plus, an opportunity to create and edit files in an always- encrypted form.

No holding you hostage. ONLYOFFICE doesn't lock you up in any collaborative ecosystem. You are free to choose how to use the online editors: together with ONLYOFFICE Workspace, within any sync&share or ECM service like Nextcloud, Alfresco, Confluence, Seafile, etc., or integrated into the solution you’re building yourself.

The first office tool loved by developers

ONLYOFFICE is extremely versatile, open and transparent. Thanks to this quality, it has soon become a very popular tool for developers, when they have been offered specially designed features such as Docs Developer, File Conversion API, SDK for advanced document processing and more. So whether you're a project manager, testing manager or developing applications, this tool will be perfect for you.

No matter which programming language you're using, ONLYOFFICE provides ready-to-use samples of online editor integration and components for popular frontend frameworks.

No matter what deployment model you use, you can integrate ONLYOFFICE Docs Developer into your SaaS or on-premise solution.

ONLYOFFICE also offers docs conversion into Markdown or HTML formats.

Reading all the way up to here, you might now have a pretty good idea of why we decided to become partners of ONLYOFFICE we love their product and we believe you will, too.

About ONLYOFFICE

ONLYOFFICE is a complete cloud-based office suite for secure team collaboration, and thanks to its wide range of features and exceptionally low price it can be the perfect choice for document creation and management on all levels. It can be used by individuals, small businesses and start-ups, and even by large enterprises. The service is available on the web, desktop and mobile, ensuring non-stop availability of all your important documents.

It's focusing on the integration of open-source plug-ins, tools and features, it's got a community version, the source code is freely available on GitHub for full transparency and openness to new features.

Get started today with your new office assistant!

If you'd like to learn more about ONLYOFFICE or book a meeting with us, please let us know at sales@denevy.eu

Comments

Popular posts from this blog

DevOps tools - choose wisely!

Clutch Names Denevy As A Top Developer in the Czech Republic for 2021

Test Strategy is not only document