Posts

Showing posts from April, 2020

Tester: Odpovědná a populární profese současnosti CZ

Image
Dnešní moderní doba s sebou přináší rozmach v oblasti informačních a komunikačních technologií, které se rozvíjí kontinuálně a enormní rychlostí. Trh je doslova přesycen množstvím nejrůznějších aplikací, ať už webových či desktopových, virtuální prostor se hemží množstvím webových stránek, e-shopů, firmy používají nespočet softwarů a pro svou práci využívají platformy, kde spoléhají na jejich stoprocentní funkčnost a bezchybnost.   Ve světě, kde se každá práce opírá o moderní technologie a všichni jsou dostupní online, je naprosto nezbytné eliminovat jakékoliv nežádoucí vlivy, které by měly za následek jakoukoliv nestabilitu systémů či softwarů.   Jelikož je každý systém, aplikace, každá virtuální entita „živým organismem“ náchylným k chybovosti, je potřeba dohlížet a kontrolovat jejich stav, nejlépe ještě před nasazením do produkce a postoupením do pravidelného užívání. V tomto momentě vstupuje do hry Tester, který je nepostradatelnou součástí  testerského  týmu a jeho p

Compatibility testing aneb jak vyhovět všem. CZ

Image
Rozum ě t prohlížečům, operačním systémům a r ů zn ý m za ří zen í m mus í v dne š n í dob ě snad ka ž d á modern í aplikace nebo framework pro tvorbu webov ý ch str á nek. Mili ó ny lid í v dne š n í dob ě navštěvují I nternet p ř es r ů zn é OS a verze prohlížečů. Z důvodu očekávání, že finální produkt bude fungovat vždy a všem, musíme brát v potaz požadavky testování mobilních aplikací, webových stránek a portálů. Je proto zcela z á sadn í polo ž it si ot á zku " J ak é je optim á ln í pokryt í OS a webov ý ch prohlížečů z pohledu testov á n í kompatibility". Na to, abychom zodpověděli tuto ot á zk u, bude nutn é jist é rozd ě len í problematiky , a to na jednotliv é oblasti: d ruhy za ří zen í, kter é p ř istup u j í k aplikac í m a web ů m , a jejich rozli š en í, d ruhy webov ý ch prohl íž e čů, o pera č n í syst é my a jejich verze . Distribuce provozu (Q4/2019 -  zdroj ): Mobilní telefony : 51,74% Stolní P